Ontdek de zekerheid van Centurion:
BEL 020-4861776 OF MAIL ONS

Leveringsvoorwaarden Centurion Groep

ART. 1: DEFINITIES
1.1 Centurion: Centurion Beveiliging B.V. / Centurion Services BV / Centurion Event Security BV.
1.2 Opdrachtgever: diegene die Centurion inhuurt om werkzaamheden voor hem te verrichten.
1.3 Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.4 Object: een huis, pand of bedrijfsterrein, inrichting, complex of installatie, bewegend object (zoals een auto of een persoon) waarop de werkzaamheden betrekking hebben.
ART. 2: TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan ook genaamd welke door Centurion binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Centurion.
2.2 Een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden wordt geacht tot stand te zijn gekomen niet eerder dan nadat Centurion een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. In die gevallen dat een bevestiging van een opdracht niet mogelijk is wordt ook geacht een overeenkomst tot stand te zijn gekomen als Centurion met het begin van uitvoer van een opdracht is begonnen.
2.3 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
ART. 3: VRIJBLIJVENDE AANBIEDINGEN
3.1 Alle aanbiedingen, waaronder begrepen de door Centurion uitgegeven brochures, publicaties, prijslijsten, in welke vorm dan ook gedaan zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk in de breedste zins des woords verstrekt vanwege en/of ten behoeve van zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Centurion gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.
3.2 Voor offertes geldt dat deze eveneens geheel vrijblijvend en herroepelijk zijn, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte wordt aanvaard en die aanvaarding aan Centurion schriftelijk kenbaar is gemaakt, heeft Centurion het recht deze binnen 2 werkdagen na schriftelijk akkoord van die offerte, het aanbod te herroepen.
ART. 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Op Centurion rust slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Centurion de overeenkomst kan uitvoeren in een omgeving waarbij rekening is gehouden met wettelijke veiligheidseisen en overige overheidsvoorschriften.
4.3 Opdrachtgever verzorgt de door Centurion benodigde materialen voor het uitvoeren van de overeenkomst en is voor deze materialen zelf verantwoordelijk.
4.4 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal door het personeel van Centurion het uniform van Centurion worden gedragen. Afwijking hiervan in opdracht van Opdrachtgever is enkel mogelijk indien dit schriftelijk wordt bevestigd door Centurion. Opdrachtgever zal in dat geval de kosten dragen die met deze afwijking gepaard gaan.
4.5 Indien Centurion tijdens de uitvoering van de overeenkomst een strafbaar feit ontdekt, zal zij dat zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever rapporteren. Centurion behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen. Zij is niet aansprakelijk voor schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart Centurion voor alle aanspraken hieromtrent.
4.6 Sleutels die met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst aan Centurion ter beschikking worden gesteld, worden tot uiterlijk twee maanden na de beëindiging van de overeenkomst door Centurion bewaard. Indien de sleutels niet binnen deze termijn door Opdrachtgever worden opgehaald, zal Centurion deze (laten) vernietigen.
4.7 Centurion is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van een huis, pand of bedrijfsterrein, inrichting, complex of installatie van Opdrachtgever die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en weersomstandigheden.
4.8 Centurion heeft het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren.
4.9 Centurion zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk voorafgaand overleggen met de Opdrachtgever.
ART. 5: TUSSENTIJDSE BEEINDIGING
5.1 Onverlet hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is Centurion gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en volstrekt ter vrije keuze van Centurion, de aan Centurion toekomende verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder het recht van schadevergoeding te verliezen, indien Opdrachtgever:
 1. wanprestatie pleegt of heeft gepleegd;
 2. in staat van faillissement is verklaard, of zulks is verzocht;
 3. (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen, of zulks is verzocht;
 4. een buitengerechtelijke schuldenregeling treft, of zulks is verzocht;
 5. zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt,
 6. niet heeft voldaan aan de in artikel 4.2 en 4.3 van deze overeenkomst gestelde verplichtingen;
 7. een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;
 8. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard en ongeacht uit welke hoofde;
 9. overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en / of vermogen;
 10. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete, op grond van Wet Economische Delicten of AWR of Wetboek van Strafrecht, dan wel Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen
ART.6 : TARIEVEN
6.1 Aan Opdrachtgever worden de volgende bedragen in rekening gebracht:
 1. het basistarief geldend voor alle werkuren
 2. kosten van parkeer en tolgelden
 3. reiskostenvergoedingen
6.2 De uren die in rekening worden gebracht zijn alle uren gerekend vanaf het moment dat Centurion Beveiliging BV volgens de overeenkomst zich moet melden bij de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd of waarvandaan wordt gestart met de werkzaamheden. De uren eindigen als Centurion Beveiliging BV weer op dezelfde locatie terug is of dat de is afgelopen.
6.3 Centurion brengt minimaal 3 uren in rekening. De totale werktijd wordt afgerond op kwartieren.
ART. 7: ZEKERHEID + BETALING
7.1 Centurion is gerechtigd, naast ontbinding dan wel opschorting van de nog door Centurion uit te voeren opdrachten, voorafgaand aan die opdracht een zekerheidstelling te eisen, bij gebreke waarvan zij haar werkzaamheden niet aanvangt.
7.2 Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld behoudens een uitdrukkelijk ander gestelde termijn van betaling. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
7.3 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het factuurbedrag bedrag een contractuele rente van 1% per maand en incassokosten verschuldigd, berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.
7.4 Een beroep op verrekening, opschorting, korting, schuldvergelijking of anderszins komt aan de Opdrachtgever niet toe.
7.5 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Centurion, nadat Opdrachtgever ervan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken Opdrachtgever opschorten. Centurion is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van deze opschorting van de werkzaamheden.
7.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Centurion op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
ART. 8: KLACHTEN
8.1 Klachten over de verrichte Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan Centurion, bij gebreke waarvan de klacht(en) niet in behandeling wordt/worden genomen.
8.2 Het uiten van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting en schort de betalingsverplichting niet op.
ART. 9: AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Centurion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.2 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Centurion, is iedere aanspraak op Centurion beperkt tot het bedrag dat in het kader van haar (aansprakelijkheids)verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.
9.3 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, en Centurion toch gehouden zou zijn de schade te vergoeden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de opdrachtsom met een maximum van € 10.000,-.
9.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens de Centurion heeft, dienen binnen 6 maanden – indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, binnen 12 maanden en één dag - na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door de Centurion te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
9.5 Opdrachtgever vrijwaart Centurion tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoeren van een tussen Centurion en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
ART. 10: NAAMSWIJZIGING
10.1 De hier gestelde bedingen blijven onverminderd van kracht ingeval Centurion geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
ART. 11: VERVANGING BIJ NIETIGHEID
11.1 Indien deze Algemene Voorwaarden een nietige bepaling bevatten, leidt dit niet tot nietigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen bij de nietige bepaling.
ART. 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
12.1 Op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.